MATEŘSKÁ ŠKOLA Střítež nad Bečvou

ORGANIZACE A PROVOZ

Zřizovatelem mateřské školky je obec Střítež nad Bečvou.

Provoz mateřské školy je od 6.30 do 15:30 hodin.

Kapacita mateřské školy je 28 dětí.

Právní formou je MŠ vedena jako příspěvková organizace a sdružuje mateřskou školu a školní jídelnu s kapacitou 50 osob.

Vzdělávání dětí zajišťují ředitelka a učitelka, které mají předepsanou odbornou kvalifikaci. Specializované služby pro naši mateřskou školu tvoří logopedka.  Provoz zajišťují kuchařka, školnice, účetní a vedoucí stravování. Od září 2023 je součástí personálu také asistentka pedagoga, která se po konzultaci s ředitelkou podílí na vzdělávání dětí.

Provoz mateřské školy bývá přerušen v měsíci červenci a srpnu. MŠ zpravidla funguje první dva týdny v červenci a poslední týden v srpnu.

Přijímací řízení do MŠ Střítež nad Bečvou:

 • termín stanoví ředitelka MŠ, o termínu zápisu je veřejnost informována prostřednictvím místního zpravodaje, vyhlášením v místním rozhlase, na webových stránkách MŠ a umístněním v MŠ 
 • o zařazení dítěte do mateřské školy rozhoduje ředitelka školy. Rodiče dítěte obdrží rozhodnutí o nepřijetí dítěte, a to buď osobně, nebo poštou. Seznam dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání je vyvěšen na hlavních dveřích MŠ. Děti jsou vedené pod pořadovým číslem. Ředitelka se při rozhodování řídí vydanou směrnicí – „Kritéria pro přijímání dětí do MŠ“
 • do mateřské školy se zpravidla přijímají děti smyslově, tělesně a duševně zdravé, a to ve věku od 3–6 let, v případě volného místa i děti mladší
 • od září 2017 je předškolní vzdělávání pro děti v posledním ročníku povinné. Povinné předškolní vzdělávání je od 8:00 hod. do 12:00 hod.
 • o zařazení zdravotně postiženého dítěte do mateřské školy rozhoduje ředitelka školy na základě žádosti zákonného zástupce dítěte, vyjádření pediatra a pedagogicko – psychologické poradny či speciálního pedagogického centra příslušného zaměření. 

Ředitelka může ukončit docházku dítěte do MŠ, a to po předchozím písemném upozornění zástupce dítěte, jestliže:

 • dítě bez omluvy zástupcem do mateřské školy déle než dva týdny nedochází
 • zástupce dítěte závažným způsobem opakovaně narušuje provoz MŠ
 • v průběhu zkušební doby a na základě doporučení pediatra nebo pedagogicko – psychologické poradny nedoporučují docházku do MŠ

Zástupce dítěte je povinen oznámit předem známou nepřítomnost dítěte. Není-li nepřítomnost předem známá, omluví dítě co nejdříve.

Zástupce dětí v posledním ročníku jsou povinni omlouvat dítě a zapsat jejich nepřítomnost do “Omluvného listu“.

Rodiče jsou povinni nahlásit výskyt infekčního onemocnění v rodině a veškeré údaje o zdraví dítěte.

Rodiče jsou povinni nahlásit ihned změny v osobních údajích dítěte, změny telefonního spojení na rodiče, změnu zdravotní pojišťovny, změnu bydliště.

Za bezpečnost dětí v MŠ odpovídají pedagogické pracovnice, a to od doby převzetí dítěte od jejich zástupce, do doby převzetí rodičů nebo jimi pověřené osobě.

Konzultační hodiny: lze předem domluvit s ředitelkou školky nebo učitelkou. Drobné dotazy lze zodpovědět ráno nebo při odchodu dětí z MŠ domů.

Zákonní zástupci dítěte mohou k vyzvedávání dítěte pověřit jinou osobu, a to písemnou formou.

Otázky týkající se stravování projednává rodič s vedoucí školní jídelny při MŠ. Platba stravného se provádí na účet MŠ nebo složenkou. Rodič je povinen zajistit zaplacení v daném termínu.

Organizace provozu dle podmínek školy:

 • ranní scházení dětí do mateřské školy je do 8 hodin. MŠ je z důvodů bezpečnostních celodenně uzavřena. Rodiče mohou využít zvonek a vstup přes videotelefon u hlavních dveří. Pozdější příchod je respektován.
 • rodiče jsou povinni předat osobně dítě paní učitelce, teprve potom mohou opustit budovu školy
 • po příchodu do mateřské školy se dítě zapojí do činností dle svého přání a do režimu dne, který je dán režimem školy
 • v jídelně se děti stravují ve skupinkách. Při stolování používají příbory. Děti jsou vedeny k sebeobsluze a čistotě při stolování. Děti nejsou nuceny jíst stravu, která jim nechutná.
 • ve třídách je dětem umožněn dostatek tekutin pro zajištění pitného režimu. Děti zde mají připraveny hrníčky a konvici s čajem po celý den nebo džbán s vodou. Hrníčky se denně myjí.
 • hygienické potřeby jsou uloženy ve skříni. Děti mají svůj kartáček a zubní pastu. Zuby si děti čistí po obědě. Ručníky se vyměňují jednou týdně (dle potřeby, ušpinění – vícekrát)
 • své věci si v šatně děti odkládají do skříněk označených značkami. V sebeobsluze jsou děti vedeny k samostatnosti a k pomoci mladším dětem.
 • nevhodné předměty jsou dětem odebírány a vráceny rodičům
 • v mateřské škole slavíme s dětmi narozeniny i svátky
 • do mateřské školy patří pouze zdravé dítě. Učitelky mají právo v zájmu zachování zdraví ostatních dětí nepřijmout do MŠ dítě s nachlazením nebo s jinými nemocemi /např. infekční nemocí/.

MATEŘSKÁ ŠKOLA Střítež nad Bečvou
příspěvková organizace

Střítež nad Bečvou 134
756 52 Střítež nad Bečvou

Zřizovatel: Obec Střítež nad Bečvou

KONTAKT

Tel.: 571 115 149
Mobil: 777 795 973
Email: mskolastritez@valachnet.cz